Reduïm

Escollirem productes eficients i amb una vida útil tan llarga com sigui possible

Encara que aquests poden tenir un cost de compra més alt, a la llarga surten més barats i tenen un impacte ambiental més petit.

Si substituïm una bombeta per un Led, ens estalviem 250 € d’electricitat i ens durarà 500 vegades més!

Evitarem la compra supèrflua d’aparells electrònics

Pensem primer si ho necessitem o si ho podem aconseguir de segona mà o en un mercat d’intercanvi.

Fem servir piles recarregables i no piles d’un sol ús.

Les piles recarregables les podem reutilitzar fins a 300 vegades!

Per què reduir?

Els nivells de consum de béns són totalment desorbitats i els recursos naturals, font primària per a la fabricació de nous productes, són limitats, així que tard o d’hora no seran suficients per satisfer la demanda. Si tot el món consumís com nosaltres, es necessitarien tres planetes per produir els recursos necessaris… i només en tenim un. Els béns consumits solen acabar la seva vida útil convertits en residus. Per tant, a major consum, major producció de residus. Per això és imprescindible que siguem crítics i reflexius amb el nostre consum tot fomentant un consum responsable.

Avui en dia, cada un de nosaltres produeix cada setmana una enorme quantitat de residus. En total, en una ciutat com Barcelona es generen cada any més de 850.000 tones de residus.

La reducció també s’assoleix a través de la recollida selectiva. En el cas dels RAEE, és claríssim que una bona recollida i selecció d’aquests facilita a recuperació de materials i redueix la quantitat de residus que aniran a l’abocador, incineradora o altres. És especialment rellevant, ja que gran part dels seus components es poden revalorar.

Un altre aspecte fonamental en la reducció de residus, és la incorporació de mesures d’ecodisseny en la fabricació de productes. L’ecodisseny, es presenta com una metodologia que considera la variable ambiental com un criteri més a l’hora de prendre decisions en el procés de disseny de productes industrials, afegit a d’altres que tradicionalment s’han tingut en compte. L’objectiu últim de l’ecodisseny és millorar el rendiment mediambiental dels productes al llarg del seu cicle de vida. Es tracta d’una estratègia de disseny que té en compte criteris ambientals orientats a utilitzar materials reciclats en la fabricació de nous productes (etapa de producció) i facilitar el reciclatge dels productes al final de la seva vida útil (etapa de fi de vida).