Reciclem

Si ja hem intentat reduir, reparar o reutilitzar i tenim la necessitat de desfer-nos d’algun residu electrònic, cal que ens assegurem que entra dins del procés del reciclatge correcte.

Només el 15% dels RAEEs que hi ha actualment al mercat es gestiona de forma ambientalment correcta, ja que la majoria es tracta sense un procés de descontaminació prèvia o s’envien directament a abocadors, provocant un ús indiscriminat de sòl.

Els RAEEs es poden entregar als punts verds o a la botiga d’electrodomèstics (Totes les botigues de venda d’aparells elèctrics i/o electrònics estan obligades a recollir el RAEE en el moment de compra de l’aparell nou. Aquelles botigues més grans de 400 m2 també tenen l’obligació de recollir els RAEE més petits de 25 cm sense que el client hagi d’adquirir un aparell nou).

Si no, una bona opció, és trucar a Alencop! Ens el vindrà a recollir a casa de manera gratuïta!

 

Més informació sobre el reciclatge dels RAEE:

El primer pas del reciclatge dels RAEE, consisteix a dipositar-lo a un punt de recollida adient:

Deixalleries: són instal·lacions d’accés públic i gratuït per als residents al municipi, on podran dipositar gran quantitat de residus d’origen domèstic que no tenen cabuda al contenidor de carrer convencional.

Comerços: Una altra de les opcions consisteix a dipositar l’aparell en un establiment comercial o sol·licitar la retirada en el mateix domicili. Totes les botigues de venda d’aparells elèctrics i/o electrònics estan obligades a recollir el RAEE en el moment de compra de l’aparell nou. Aquelles botigues més grans de 400 m2 també tenen l’obligació de recollir els RAEE més petits de 25 cm de dimensió sense que el client hagi d’adquirir un aparell nou.

Un cop els RAEE es troben als punts de recollida autoritzats, els gestors registrats de RAEE, duen a terme el procés de reciclatge, què consta dels passos següents:

Recollida i transport:

La recollida i el transport dels RAEE des dels punts de recollida fins als punts de reciclatge, s’efectua per tal que es donin les condicions òptimes per la seva reparació o el seu reciclatge i s’assegura que les substàncies perilloses que contenen no representin un perill per als éssers humans o el medi ambient.

En el cas dels RAEE que continguin mercuri, plom, fòsfor o cadmi o substàncies que esgoten la capa d’ozó s’evitaran les condicions que puguin provocar que aquesta vagin a l’atmosfera.

Emmagatzematge:

A les instal·lacions d’emmagatzematge, no es poden dur a terme accions de desmuntatge o obertura d’aquests aparells.

Tractament:

La legislació entén tractament com aquella operació de valorització o eliminació de RAEE, en la que s’inclou la preparació anterior a la valorització o eliminació i també la preparació per a la reutilització. Els RAEE recollits, que no es reutilitzin, rebran un tractament específic que inclourà, com a mínim, la retirada de tot tipus de fluids, inclosos olis, lubricants o altres, i el tractament selectiu de materials i components, de conformitat amb el que preveu l’annex XIII del Reial Decret. No està permès premsar ni fragmentar ni compactar cap RAEE que no hagi estat sotmès prèviament al procediment de tractament específic que li correspongui.

Les plantes de tractament de RAEE són diverses i de diferents tipus i solen estar especialitzades en un tipus d’aparell en concret per fer més eficient la seva tasca. Un exemple és la planta d’Osorno que recicla televisors o Electrorecicling que recicla RAEEs en general.

 

Els gestors registrats de RAEE assumirà la responsabilitat de la gestió dels RAEE que impliqui l’exercici de la seva activitat en els termes que preveu l’article 20 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

Els productors d’AEE són responsables de finançar, la recollida separada, el transport i el tractament respectuós amb el medi ambient dels RAEE domèstics i professionals, així com les seves obligacions d’informació en aquesta matèria. Aquests s’agrupen a través dels Sistemes Integrats de Gestió

Els productors són els qui:

  • Fabriquen i venen aparells electrònics amb les seves marques pròpies.
  • Venen aparells amb la seva pròpia marca, encara que hagin estat manufacturats per altres fabricants.
  • Importen o exporten aquests aparells a tercers països.

 

Els Sistemes Integrats de Gestió (SIG):

Són entitats sense ànim de lucre formades pels productors d’aparells elèctrics i electrònics. Aquests SIG són un instrument al qual poden acollir-se els productors d’aparells elèctrics i electrònics per tal de garantir la recollida al final de la seva vida útil dels aparells elèctrics i electrònics que han posat al mercat nacional.

Els SIG han de ser autoritzats per les comunitats autònomes on desenvolupin la seva activitat, en el cas de Catalunya, per l’Agència de Residus de Catalunya.

Actualment a Catalunya hi ha 9 SIG autoritzats per a la recollida de RAEE. Per a més informació cliqueu aquí.

 

CONCEPTE CLAU:

Economia Circular:

L’economia circular és una filosofia d’organització de sistemes inspirada en els éssers vius, que persegueix el canvi d’una economia lineal (produir, usar i tirar) cap a un model circular, tal com passa a la natura. Per a això, divideix els components dels productes en dos grups generals: nutrients biològics i tècnics. Els nutrients biològics són biodegradables i es poden introduir a la natura després que el seu valor d’ús ja no sigui rendible. Exemples de nutrients biològics podrien ser teixits de cotó, materials plàstics biodegradables, èsters orgànics (sabó), etc. Els nutrients tècnics fan referència als components tecnològics que són poc aptes per als éssers vius i, per això, són reutilitzats una vegada i una altra sense entrar a la natura. Aquests components es dissenyen per poder ser assemblats i desmanegats un gran nombre de vegades, afavorint la reutilització de materials i l’estalvi energètic.