Què és un RAEE?

Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics

Els RAEE són els residus d’aquells aparells què per funcionar necessiten corrent elèctric o bateria, i els seus components. En anglès ho traduirem: Waste Electrical and Electronic Equipment.

 

Definició segons la normativa vigent:

Segons l’article 3, apartat f) del Reial Decret, 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics es consideren residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) al següent:

“RAEE: Tots els aparells elèctrics i electrònics que passen a ser residus d’acord amb la definició inclosa a l’article 3.a) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol (Residu: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutgi o tingui la intenció o l’obligació de rebutjar). Aquesta definició comprèn tots aquells components, subconjunts i consumibles que formen part del producte en el moment en què es rebutja. “