Classificació dels RAEE

Els RAEES es classifiquen en 10 grans categories en funció de la seva tipologia:

 1. Grans electrodomèstics.
 2. Petits electrodomèstics.
 3. Equips d’informàtica i telecomunicacions, excloent 4.1.
 4. Aparells electrònics de consum i panells fotovoltaics.
 5. Aparells d’enllumenat (amb excepció de les lluminàries domèstiques).
 6. Eines elèctriques i electròniques (amb excepció de les eines industrials fixes de gran envergadura).
 7. Joguines o equips esportius i de lleure.
 8. Productes sanitaris (amb excepció de tots els productes implantats i infectats).
 9. Instruments de vigilància i control.
 10. Màquines expenedores.

 

Per altra banda, els RAEEs es classifiquen en dos grans tipologies en funció de la seva procedència:

 • RAEE domèstics: Els AEE que puguin ser utilitzats tant en llars particulars com per a usuaris diferents de les llars particulars, quan esdevinguin residus, tenen la consideració de RAEE domèstics. També son RAEE domèstiocs aquells de fonts comercials, industrials, institucionals i d’un altre tipus que, per la seva naturalesa i quantitat, siguin similars als procedents de llars particulars.
 • RAEE professionals: Són aquells RAEEs no domèstics, per exclusió.